• 100% Discreet Verpakt
 • Gratis EU verzending bij orders boven €125*
 • Verzending Wereldwijd

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Mister B

MISTER B WHOLESALE & INTERNET BV 
PO BOX 789   1000 AT   Amsterdam

Tel +31(0)20 788 30 00  Fax +31(0)20 788 30 90

Van der Madeweg 5-B 1099 BS   Amsterdam - Duivendrecht

E-mail: [email protected]

www.misterb.com

 

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN  MISTER B

 

Gevestigd te Amsterdam-Duivendrecht

Inschrijvingsnummer KvK Amsterdam: 34.275.441

 

 

 

Artikel 1: Definities

In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden gelden de volgende definities:

De afnemer: De natuurlijke- of rechtspersoon, die met de leverancier een overeenkomst heeft gesloten strekkende tot afname van producten van de leverancier.

Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf,  die met de leverancier een overeenkomst heeft gesloten strekkende tot afname van producten van de leverancier.

De leverancier: Mister B Wholesale & Internet BV, Mister B Trading BV of Mister B Leather & Rubber BV, alle kantoorhoudende aan de Van der Madeweg 5B te Amsterdam-Duivendrecht.

De wederverkoper: De natuurlijke- of rechtspersoon die producten van de leverancier verhandelt, ongeacht of deze producten rechtstreeks van de leverancier zijn betrokken dan wel via een of meer (opvolgende) afnemers.

Het product: Het product dan wel de producten welke onderwerp zijn van de overeenkomst.

Mister B producten: Het product dan wel de producten welke door de leverancier zijn geproduceerd.

Bestaande producten: Het product dan wel de producten welke door een ander dan de leverancier zijn geproduceerd.

De overeenkomst: Iedere overeenkomst tussen afnemer en leverancier tot het afnemen van producten en diensten.

 

Artikel 2: Algemeen

2.1 Deze voorwaarden maken deel uit van alle door de leverancier gedane aanbiedingen, offertes, mededelingen en van alle door de leverancier af te sluiten overeenkomsten.

2.2 De toepasselijkheid van inkoop- en / of andere voorwaarden worden door de leverancier uitdrukkelijk uitgesloten.

2.3 Afwijkende bedingen gelden slechts indien deze schriftelijk zijn overeengekomen en dan nog alleen voor die betreffende overeenkomst, waarbij ze zijn gemaakt; voor het overige blijven deze voorwaarden van kracht.

2.4 Het mogelijk niet van toepassing (laten) zijn van (een deel van) deze Algemene Voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

2.5 Voordat een overeenkomst op afstand met een consument wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de afnemer langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

2.6 Alle artikelen van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op afnemer en consument, tenzij uitdrukkelijk staat aangegeven dat zij slechts voor een van beide geldt.

 

Artikel 3: Aanbiedingen

3.1 Alle aanbiedingen, offertes en andere mededelingen zijn vrijblijvend en betreffen alle een uitnodiging tot het doen van een aanbod. De leverancier is eerst gebonden door schriftelijke bevestiging of aanvaarding van een aanbod van een afnemer / consument. Het aanbod is de geplaatste bestelling. De aanvaarding is de bevestiging daarvan. De termijn van aanvaarding of afwijzing van het aanbod van de consument zal bij de aanbiedingen, offertes of andere mededelingen van leverancier vermeld worden.

3.2 Indien geen voorafgaande schriftelijke bestelling of aanvaarding van een bestelling heeft plaatsgevonden (bijvoorbeeld bij verkoop uit magazijnvoorraad) komt de overeenkomst tot stand doordat de leverancier geheel of gedeeltelijk voldoet aan een verzoek tot levering  en de afnemer / consument volledig heeft betaald, of althans het overeengekomen deel daarvan.

3.3 Wijzigingen in prijzen, het assortiment en de samenstelling (bijvoorbeeld de kleur, vorm, formaat) van producten zijn voorbehouden.

3.4 Indien een overeenkomst tot stand komt voor periodieke leveringen, komen leverancier en de consument hiertoe in elk geval de minimale duur overeen.

 

Artikel 4: Prijzen

4.1 Alle prijzen zijn exclusief door de Overheid vastgestelde BTW, tenzij uitdrukkelijk anders staat aangegeven. Voor consumenten staat de hoogte van de BTW, alsmede het bedrag inclusief BTW, altijd vermeld. De leverancier is in ieder geval gerechtigd de prijzen te verhogen met inachtneming van een termijn van 4 weken na kennisgeving van die prijsverhoging aan zijn afnemers. De overeenkomst wordt aangegaan op basis van de prijzen die de leverancier hanteert op het moment waarop de overeenkomst tot stand komt. Naar aanleiding van een geplaatste bestelling kan de leverancier eerst een pro forma factuur verzenden. Deze pro forma factuur zal na levering vervangen worden door een definitieve factuur. Indien de definitieve factuur lager is dan de pro forma factuur zal het verschil worden verrekend met eventuele openstaande facturen of worden teruggestort.

4.2 Alle prijzen zijn inclusief standaardverpakking, behoudens indien en voor zover schriftelijk anders is vermeld door de leverancier. Bij orders onder de EUR 200 kan de leverancier een kleinorder-toeslag toepassen. Bijzondere verpakkingskosten en de speciale voorzieningen die moeten worden getroffen ten behoeve van transportdoeleinden, komen steeds voor rekening van de afnemer / consument. De extra kosten die hiermee gemoeid zijn worden vooraf bekend gemaakt.

 

Artikel 5: Levering

5.1 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen vindt levering altijd plaats vanaf het magazijn Mister B aan de Van der Madeweg, of vanaf de plaats van waar de voor de afnemer bestemde producten aan de eerste vervoerder worden aangeboden. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen reizen de producten voor rekening en risico van de afnemer.

5.2 De verzendmethode en keuze van het vervoermiddel is aan de leverancier. Indien de afnemer een andere wijze van verzending c.q. een ander vervoermiddel wenst, dient de afnemer dit bij de bestelling uitdrukkelijk te vermelden. Alle eventueel daaraan verbonden meerkosten zijn voor rekening van de afnemer.

5.3 De afnemer is verplicht de producten bij eerste aanbieding in ontvangst te nemen. Indien de afnemer hieraan niet voldoet, zijn alle hieruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de afnemer.

5.4 Het aannemen van de producten door de afnemer, ongeacht de wijze van transport, geldt als bewijs dat de producten in goede staat zijn afgeleverd, tenzij door de afnemer een uitdrukkelijk voorbehoud ter zake is gemaakt door middel van een aantekening op de vrachtbrief of op het reçu, en hiervan melding maakt bij de leverancier binnen de termijn van artikel 10.

 

Artikel 6: Levertijd

6.1 Iedere door de leverancier genoemde termijn van levering is slechts een streefdatum en is nimmer bindend en geldt voor de leverancier niet als fatale termijn. De leverancier is dan ook nimmer aansprakelijk voor eventuele schade tengevolge van overschrijding van de levertijd.

6.2 Indien de bestelde producten niet leverbaar blijken, zal de leverancier hiervan melding maken. De consument zal binnen dertig dagen kosteloos het betaalde bedrag retour ontvangen, of indien dit is overeengekomen, kosteloos een product van gelijke kwaliteit geleverd krijgen.

6.3 De levertijd kan worden verlengd met het aantal dagen dat de afnemer / consument te laat is met betaling van enig door hem aan de leverancier verschuldigd bedrag.

6.4 De leverancier is niet aansprakelijk voor enig oponthoud, enige vertraging of verhindering bij het vervoer van de zending. Indien de afnemer / consument niettemin tijdige levering verlangt, zijn alle daaraan verbonden meerkosten voor rekening van de afnemer / consument.

 

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud

7.1 De leverancier behoudt zich de eigendom voor van de door hem aan de afnemer geleverde producten totdat de koopprijs daarvan geheel is voldaan. De afnemer / consument is verplicht op verzoek van de leverancier mee te werken aan de vestiging van het pandrecht op door hem van de leverancier gekochte zaken, zulks tot zekerheid van betaling door de afnemer / consument.

7.2 De afnemer / consument is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten met de voor die producten vereiste zorgvuldigheid te bewaren. Het risico ten aanzien van beschadiging en verlies van de producten gaat over op de afnemer / consument onmiddellijk na levering van de producten.

7.3 Zolang de eigendom van de geleverde producten niet op de afnemer / consument is overgegaan, mag deze de producten niet verkopen, verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen, noch de producten feitelijk aan een derde overdragen of ter beschikking stellen.

7.4 Indien de afnemer / consument met de nakoming van zijn betalings- of andere verplichtingen, uit de overeenkomst en / of uit deze algemene voorwaarden jegens de leverancier tekort schiet of de leverancier goede grond heeft te vrezen dat de afnemer / consument in zijn verplichtingen zal tekortschieten, is de leverancier gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten naar zijn keuze tijdelijk of definitief terug te nemen. De afnemer / consument machtigt de leverancier hierbij reeds nu voor alsdan om het terrein en/of het perceel waar de producten zich bevinden te betreden teneinde deze producten te kunnen terugnemen. Indien de leverancier van het recht de producten terug te nemen gebruik maakt, heeft hij de keuze de goederen onder zich te houden of op te slaan op kosten van de afnemer, totdat de afnemer / consument aan al zijn verplichtingen heeft voldaan, dan wel de producten te verkopen en de opbrengst daarvan te verrekenen met de openstaande vorderingen ten laste van de afnemer / consument. Dit alles onverminderd het recht van de leverancier op schadevergoeding ingevolge deze voorwaarden en de wet.

 

Artikel 8: Terugroepen van bestaande producten

8.1 Indien, naar het uitsluitend oordeel van de leverancier, aanleiding bestaat om reeds aan de afnemer / consument geleverde bestaande producten terug te halen voor keuring, controle of om enige andere reden, verbindt de afnemer / consument zich onvoorwaardelijk op eerste aanvraag van de leverancier de betreffende bestaande producten terug te geven en ook overigens ter zake alle gewenste medewerking te verlenen, zoals onder meer het verschaffen van inlichtingen en het verschaffen van toegang tot de plaats waar de betreffende producten zich bevinden.

8.2 Na terugontvangst in de originele staat van de producten zal de leverancier, te zijner keuze, de terugontvangen producten vervangen door gelijkwaardige nieuwe producten, dan wel de factuurwaarde van de terugontvangen producten aan de afnemer / consument betalen, eventueel vermeerderd met door de afnemer / consument gemaakte redelijke kosten. De leverancier is niet gehouden tot enige andere verplichting dan in de vorige volzin omschreven.

8.3 De leverancier aanvaardt geen productaansprakelijkheid dan wel hieruit voortvloeiende aansprakelijkheid op basis van de wet, voor gebreken aan bestaande producten en schade welke ten gevolge hiervan is geleden.

 

Artikel 9: Terugroepen van Mister B producten

9.1 Indien, naar het uitsluitende oordeel van de leverancier, aanleiding bestaat om, in het belang van de eindgebruiker of in het belang van de handhaving van de goede naam van de leverancier, reeds aan de afnemer/consument geleverde Mister B producten terug te halen voor keuring, controle of om enige andere reden, verbindt de afnemer/consument zich onvoorwaardelijk op eerste aanvraag van de leverancier de betreffende Mister B producten terug te geven en ook overigens ter zake alle gewenste medewerking te verlenen, zoals onder meer het verschaffen van inlichtingen en het verschaffen van toegang tot de plaats waar de betreffende producten zich bevinden.

9.2 De consument zal binnen 14 dagen de aankoopprijs retour ontvangen, of desgewenst op aanvraag een vervangend product geleverd krijgen.

9.3 De afnemer / wederverkoper zal binnen redelijke termijn producten toegezonden krijgen ter vervanging van teruggeroepen producten. Deze producten zullen van vergelijkbare kwaliteit zijn.

 

Artikel 10: Klachten

10.1 Klachten worden door de leverancier alleen in behandeling genomen indien zij schriftelijk en rechtstreeks aan de leverancier zijn gedaan binnen 14 dagen na ontvangst van de betreffende producten c.q. na ontdekking van uiterlijk niet waarneembare gebreken, zulks op straffe van verval van rechten.

10.2 Klachten zijn niet meer mogelijk ingeval het geleverde product geheel of gedeeltelijk is doorverkocht, of daarop enig ander recht aan een derde is verleend, ingeval het geleverde op enigerlei wijze is verwerkt, bedrukt, of geëtaleerd (geweest) of indien daarover op andere wijze is beschikt, dan wel ingeval aanwijzingen in de gebruiksaanwijzing, bijsluiter en/of op de verpakking niet zijn opgevolgd of het geleverde anderszins, naar het uitsluitend oordeel van de leverancier, behoudens tegenbewijs door de afnemer, onoordeelkundig of onjuist is behandeld. Klachten zijn nimmer mogelijk met betrekking tot een aspect ter zake waarvan de leverancier een voorbehoud heeft gemaakt in de gebruiksaanwijzing, bijsluiter en/of op de verpakking.

10.3 Voor zover het product voldoet aan de in de Nederlandse wetgeving ter zake gestelde eisen of valt binnen de in de Nederlandse wetgeving toegestane toleranties c.q. marges, worden klachten betreffende het product welke betrekking hebben op deze hoedanigheden, niet in behandeling genomen.

10.4 Indien de klacht gegrond bevonden wordt, zal de leverancier, te zijner keuze, de geleverde producten, na terug ontvangst in de originele staat, vervangen door gelijkwaardige nieuwe producten, dan wel schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde producten, na terug ontvangst in originele staat. De leverancier is niet gehouden tot enige andere verplichting dan die in de vorige volzin omschreven.

10.5 Klachten of andere beweringen betreffende de ondeugdelijkheid van de geleverde producten geven de afnemer nimmer, ook niet wanneer de klacht ingevolgde dit artikel tijdig ter kennis aan de leverancier is gebracht, aanleiding tot opschorting of uitsluiting van betaling van eerdere leveringen of van nog te geschieden leveringen, of tot ontbinding van de overeenkomst door de afnemer.

10.6 Retourzendingen anders dan met uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de leverancier, worden niet geaccepteerd.

 

Artikel 11: Ontbinding en opzegging

11.1 Slechts de consument mag zonder opgaaf van redenen binnen 14 dagen de overeenkomst ontbinden. Bij retournering van de geleverde producten dient de consument het product ongebruikt tezamen met alle geleverde toebehoren, in de originele verpakking te verzenden en op de daartoe aangegeven wijze. De afnemer dient op de aangegeven wijze zijn klachten te melden, en kan slechts na een schriftelijke ingebrekestelling en verzuim tot ontbinding overgaan.

11.2 Behalve de kosten voor de retourzending komen geen extra kosten voor rekening van de consument. De kosten van een retourzending van een afnemer / consument komen altijd en geheel voor rekening van de afnemer / consument.

11.3 De mogelijkheid tot ontbinden zoals omschreven in artikel 11.1 geldt niet voor producten;

 • die snel kunnen bederven of verouderen;
 • voor audio- en video-opnamen waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken;
 • die tot stand zijn gebracht overeenkomstig de specificaties van de consument (maatwerk);
 • die duidelijk persoonlijk van aard zijn.

11.4 Om hygiënische redenen kunnen intieme producten slechts retour worden gezonden indien de verpakking niet geopend is geweest. Overeenkomsten voor deze producten kunnen slechts onder deze voorwaarde worden ontbonden.

11.5 Indien de leverancier en de consument een overeenkomst sluiten voor periodieke afname van producten voor onbepaalde tijd, zal deze overeenkomst met inachtneming van de opzegtermijn tussentijds kunnen worden opgezegd. Deze opzegtermijn betreft één maand.

 

Artikel 12: Uitsluiting / beperking van aansprakelijkheid leverancier

12.1 De afnemer / consument is zich bewust van de aard en de risico’s betreffende de lifestyle producten en diensten die de leverancier levert. Onbedachtzaam, experimenteel of ander onvoorzichtig gebruik komt geheel voor rekening en risico van de afnemer / consument. De consument / afnemer zal zich te allen tijde realiseren dat er risico’s zijn verbonden aan (de wijze van) gebruik van de producten en diensten. Afwijkend gebruik, bijvoorbeeld in afwijking van de bijgevoegde gebruiksaanwijzing, wordt afgeraden. Echter zelfs indien een gebruiksaanwijzing is bijgevoegd, dient men altijd verstandig met de producten en diensten om te gaan. Alle gebruik is op eigen risico.

12.2 De leverancier is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, bedrijfsschade daaronder begrepen, geleden door de afnemer / consument, wederverkoper en / of derden, personeelsleden van afnemer of wederverkoper daaronder begrepen, direct of indirect veroorzaakt door bestaande producten geleverd door  de leverancier, tenzij die schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van de leverancier, in welk geval de leverancier echter nimmer gehouden zal zijn tot een hogere schadevergoeding dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde van de geleverde bestaande producten, met een maximum van € 5.000,-. De leverancier is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook, veroorzaakt door zijn personeel of door derden waarvan hij zich bedient, ongeacht of dit personeel of deze derden al dan niet opzet of grove schuld te verwijten valt. De afnemer en / of wederverkoper is verplicht de leverancier zowel in rechte als buitengerechtelijk volledig te vrijwaren van iedere aansprakelijkheid tegenover derden.

12.3 Aansprakelijkheid Mister B producten:

 • Productaansprakelijkheid: De leverancier is jegens de consument op grond van de artikelen 6:185 e.v. Burgerlijk Wetboek slechts aansprakelijk voor Mister B producten die schade veroorzaken aan (i) personen of zaken die tot de privésfeer behoren, en waarbij die schade - wanneer het gaat om schade aan personen - resulteert in dood of lichamelijk letsel, of (ii)  wanneer het gaat om schade aan zaken die tot de privésfeer behoren en welke schade hoger is dan EUR 500,-.
 • Wettelijke aansprakelijkheid: Indien enig opzettelijk of bewust roekeloos handelen of nalaten door de leverancier of haar leidinggevenden leidt tot dood of lichamelijk letsel, dan is de leverancier zijn aansprakelijkheid daarvoor niet beperkt. Buiten de Productaansprakelijkheid van de leverancier is de wettelijke aansprakelijkheid van de leverancier ten opzichte van de consument is voor enige schade aan zaken per gebeurtenis beperkt tot ofwel EUR 5.000,- ofwel de omvang van de bestelling, afhankelijk welk bedrag het laagste is.
 • Contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid jegens de afnemer en/of wederverkoper: De aansprakelijkheid uit hoofde van overeenkomst of onrechtmatige daad is jegens de afnemer en / of wederverkoper die geen consument is beperkt tot een bedrag gelijk aan 125% van de Prijs. De leverancier aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens de afnemer en/of wederverkoper die geen consument is voor: (i) schade door een gebrek of tekortkoming aan Mister B Producten die door de leverancier binnen een redelijke periode zijn vervangen of hersteld; (ii) indirecte schade of zuivere vermogensschade zoals gemiste zakenkansen, gederfde omzet en winst; (iii) schade die voorkomen had kunnen worden door leverancier’s adviezen en instructies op te volgen; en (iv) schade die wordt veroorzaakt doordat de leverancier gebruik heeft gemaakt van door de afnemer / wederverkoper die geen consument is gespecificeerde of aangeleverde materialen en / of gehandeld heeft in overeenstemming met de aanwijzingen van de afnemer / wederverkoper die geen consument is (v) schade die veroorzaakt is doordat de afnemer / wederverkoper de gebruikersinstructie die door de leverancier bij de Mister B producten zijn geleverd niet volledig heeft gecommuniceerd aan de eindgebruiker.

 

Artikel 13: Overmacht

13.1 Indien de leverancier als gevolg van vertraging in de aanlevering van de producten, grondstoffen of andere benodigdheden, de producten niet, niet geheel of niet op tijd kan leveren, heeft de leverancier het recht om naar zijn keuze de levering op te schorten, dan wel van de levering geheel af te zien, al naar gelang de omstandigheden. Indien zich een geval voordoet als in de vorige volzin omschreven, is de afnemer / consument niet gerechtigd tot enigerlei schadevergoeding.

13.2 De leverancier zal de afnemer/consument of wederverkoper zo spoedig mogelijk van een dergelijke vertraging op de hoogte stellen.

 

Artikel 14: Betaling

14.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen worden de betalingen voorafgaand aan de levering digitaal voldaan via de daartoe aangegeven derde partij. Indien betaling geschiedt middels een factuur, dient deze betaald te worden binnen de betalingstermijn zoals vermeld op de factuur, zonder enig beroep op korting, verrekening of schuldvergelijking.

14.2 Na het verstrijken van de in artikel 14.1 genoemde termijn is de afnemer / consument van rechtswege in verzuim en is de afnemer / consument over het factuurbedrag of over het niet betaalde gedeelte daarvan aan de leverancier verschuldigd een contractuele vertragingsrente, vanaf de dag dat het bedrag verschuldigd is tot aan de datum van algehele voldoening, gelijk aan het dan geldende promessedisconto van de Nederlandsche Bank + 3%. Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van een vordering, zijn voor rekening van de afnemer / consument. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van het totaal te vorderen bedrag.

14.3 Indien de afnemer / consument met tijdige betaling van een opeisbare vordering jegens de leverancier in gebreke is, heeft de leverancier het recht de verdere uitvoering van alle met de afnemer / consument lopende overeenkomsten op te schorten tot die betaling is geschied of deze geheel of ten dele te ontbinden en zal de leverancier voor verdere levering contante betaling c.q. voldoende zekerheid kunnen eisen.

14.4 Indien de afnemer / consument in surseance van betaling is geraakt of dreigt te raken, de afnemer / consument in staat van faillissement wordt verklaard of de afnemer tot liquidatie van zijn zaken besluit, of indien de leverancier informatie verkrijgt welke met redelijke zekerheid aangeeft dat de afnemer waarschijnlijk niet in staat zal zijn aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, is de leverancier gerechtigd te eisen dat de afnemer contant betaalt c.q. voldoende zekerheid stelt.

 

Artikel 15: Garanties en vrijwaring

15.1 De afnemer / consument die wederverkoper is garandeert om bij doorverkoop van de bij de leverancier aangekochte producten, aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 1. De website waarop de producten zullen worden verkocht zal ten minste voldoen aan de wettelijke vereisten voor overeenkomsten op afstand (afdeling 9a van boek 7 BW).
 2. De wederverkoper garandeert een naar het uitsluitende oordeel van de leverancier redelijke marge te rekenen bij verkoop van de producten die afnemer van de leverancier geleverd heeft gekregen.
 3. De wederverkoper zal niet handelen in strijd met enige merken, auteursrechten, modelrechten of andere Intellectuele Eigendomsrechten van leverancier of derden. Wat betreft de intellectuele eigendomsrechten van de leverancier, is geen ander gebruik toegestaan dan is toegestaan in artikel 15.
 4. De wederverkoper garandeert dat zijn / haar website / winkel aan de door Mister B gestelde  kwaliteitsnormen voldoet.
 5. Bij verkoop van 100 producten of meer aan een rechtspersoon die wederom doorverkoopt, zal toestemming moeten worden verkregen van de leverancier.

15.2 Indien de afnemer / consument enige verplichting uit de overeenkomst en / of uit deze algemene voorwaarden niet nakomt, is hij jegens de leverancier aansprakelijk voor alle schade die de leverancier mocht lijden tengevolge van niet-nakoming. De leverancier is in het geval van niet-nakoming door de afnemer / consument te allen tijde gerechtigd de afnemer / consument uit te sluiten van (directe of indirecte) leveranties van producten.

15.3 De afnemer / consument vrijwaart de leverancier voor alle aanspraken van derden ter zake van door de leverancier aan de afnemer / consument geleverde producten waardoor derden schade mochten hebben geleden, ongeacht de oorzaak of tijdstip van het ontstaan.

15.4 Indien de wederverkoper die geen consument is Mister B producten verkoopt aan derden, geldt dat de productaansprakelijkheid van de leverancier beperkt is tot die gebreken aan het product die bij levering van de producten zichtbaar zijn, en binnen 14 werkdagen bij de leverancier worden gemeld. De aansprakelijkheid zal beperkt zijn tot maximaal het netto bedrag van de gebrekkige producten.

15.5 De wederverkoper vrijwaart de leverancier voor alle aanspraken van derden ter zake van door de leverancier aan de wederverkoper geleverde producten waardoor derden schade mochten hebben geleden, ongeacht de oorzaak of tijdstip van het ontstaan.

 

Artikel 16: Alleenverkoop

16.1 De leverancier erkent geen alleenverkoop, voor welke gemeente, regio, provincie, district of welk land dan ook, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.

16.2 De leverancier erkent geen alleenverkoop voor bepaalde productgroepen, markten, marktsegmenten, afnemersgroepen of handelskanalen tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.

 

Artikel 17 Intellectueel eigendom / merkrecht

17.1 Leverancier is eigenaar van het merk, logo en handelsnaam ‘Mister B’. Het is de afnemer niet toegestaan om het merk, logo en handelsnaam ‘Mister B’ te gebruiken tenzij anders schriftelijk is overeengekomen met leverancier.

17.2 Al het artwork van Mister B zoals advertentiecampagnes, modelfotografie en de website www.misterb.com is eigendom van leverancier. Het is de afnemer niet toegestaan om het artwork van de Mister B-advertentie campagne en de modelfotografie op de website www.misterb.com te gebruiken, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen met leverancier.

17.3 De afnemer mag de verkoop van artikelen van leverancier op het internet promoten, maar de website van de afnemer dient qua beeld en uitstraling duidelijk te verschillen van www.misterb.com zodat er geen verwarring kan ontstaan over de identiteit van de leverancier.

17.4 De afnemer / consument mag geen gebruik maken van artwork van de leverancier zoals afbeeldingen en teksten van de website, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen met leverancier.

17.5 De afnemer / consument mag geen gebruik maken van artwork van de leverancier zoals afbeeldingen en teksten van de website, indien de producten elders ingekocht worden, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen met leverancier.

17.6 De afnemer / consument mag slechts op de daartoe aangegeven wijze gebruik maken van het artwork van de leverancier zoals onder andere, maar niet beperkt tot, afbeeldingen en teksten van de website, indien en voorzover is voldaan aan de kwaliteitseisen zoals gesteld in artikel 15.

 

Artikel 18: Privacy

18.1 De leverancier respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die wordt verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. De leverancier gebruikt uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zal leverancier deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. De leverancier zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

 

Artikel 19: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

19.1 Op deze voorwaarden en op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

19.2 Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige algemene voorwaarden alsmede tussen de leverancier en haar afnemer (of wederverkoper) gesloten overeenkomsten, zullen allereerst worden voorgelegd aan een mediator, waarna, indien dit niet tot een oplossing mocht leiden, geschillen zullen worden berecht door de bevoegde rechter te Amsterdam, behoudens het geval dat de afnemer binnen een termijn van 4 weken nadat de leverancier zich schriftelijk jegens hem op dit beding heeft beroepen, te kennen geeft om voor de beslechting van het geschil de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

 

Artikel 20: Vertalingen

20.1 Dit is een vertaling van onze originele Nederlandse algemene voorwaarden. Bij een eventueel geschil zullen de originele Nederlandse algemene voorwaarden prevaleren en het Nederlands recht van toepassing zijn.